Ὁ Κωνστανταντῖνος Θ. Πέτσιος γεννήθηκε στὰ Ἰωάννινα, ὅπου ὁλοκλήρωσε τὴν ἐγκύκλια ἐκπαίδευση. Σπούδασε Πολιτικὲς Ἐπιστῆμες στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Παρακολούθησε μεταπτυχιακὰ μαθήματα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bamberg τῆς Γερμανίας καὶ τὸ 1993 ἀναγορεύθηκε, μὲ τὸν βαθμὸ «Ἄριστα», διδάκτωρ Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, μὲ θέμα διατριβῆς «Φιλοσοφικς ννοιες ς τρόπος πιχειρηματολογίας στος ττικος Ρήτορες». Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν προπτυχιακῶν καὶ μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν ὑπῆρξε ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν. Εἶναι Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής, μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο στορία τς Φιλοσοφίας : ρχαία λληνικ κα Νεοελληνικ Φιλοσοφία.

           Ἀπὸ τὸ 1993 ἕως τὸ 1997 συνεργάσθηκε μὲ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας), ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 1998 μὲ τὸ Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, ἀπὸ τὸ 1998 ἕως τὸ 2002 μὲ τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, τὸ 2004 μὲ τὸ Ἵδρυμα Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν καὶ ἀπὸ τὸ 2003 ἕως τὸ 2005 μὲ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο. Εἶναι μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας, τοῦ Ὁμίλου Μελέτης Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῆς Ἑταιρείας Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν Ἰονίου καὶ Ἀδριατικοῦ Χώρου (Ι.Μ.Ι.Α.Χ.).

 

   
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).