ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
  9188
Ὀνοματεπώνυμο:
  Riesenfeld, Harald
Τόπος Δράσης:
 
Καθίδρυμα:
 
 
Φιλοσοφικὲς Ἀπόψεις - Συμβολή:
 

RIESENFELD, HARALD


B o r n : 1913, February 8, Freiburg i. Br., Germany.
E d u c a t i o n: Uppsala University, classics, 1931 -1934, M. A. 1934; theology from 1934, Licentiate 1942, Doctor of Theology 1947. Paris, classical and modem Greek, 1938 - 1939.
T e a c h i n g: Uppsala University, clocent in New Testament exegesis 1947-1953, professor of Biblical exegesis from 1953. Visiting professor, Hamburg 1955 and 1961, Louvain 1971, Aarhus 1972. Sprunt lecturer, Richmond, Virginia, 1964.
Present position: Full-time working member of the official Swedish Commission for the Translation of the Bible, from 1972.
Other professional activities: Member, Swedish National Board for Research in Humanities, 1965-1971; President, Studiorum Novi Testamenti Societas (Internal Organization of New Testament scholars) 1968 -1969. — Captain, Swedish army.
Membership: Royal Academy of Arts and Sciences of Uppsala (Secretary 1960 -1966); Royal Humanistic Society of Uppsala; Academie intemationale des sciences religieuses.
Awards: Docteur en theologie, Paris, 1959; D. D. St. Andrews, 1973.
Major publications written in international languages: Jesus transfigure (1947); The Resurrection in Ezechiel xxxviii and in the Dura-Europos Paintings (1948);
Repertorium Lexicographicum Graecum (1953); The Gospel Tradition (1970).