Χ.

Χ. Ε. Α.

Χαιρογιώργου, Μαρία

Χάλδερ, Γουστάβος

Χαλκιόπουλος, Ν. Α.

Χαλκοκονδύλης, Λαόνικος

Χαλκούσης, Γιάννης

Χαμουδόπουλος, Δημ. Α.

Χαμουδόπουλος, Δημ. Ν.

Χαραλαμπόπουλος, Ἰωάννης, Ν.

Χάρης, Κωνσταντῖνος Π.

Χάρης, Πέτρος , 1902 - 1998

Χαριτάκης, Γεώργιος

Χαριτωνίδης, Χαρίτων Χ. , 1876 - 1954

Χασιώτης, Εὐγένιος Ν.

Χατζηδάκης, Γ. Ν.

Χατζηλύσανδρος, Ἀθηνόδωρος Ε.

Χατζημιχάλη, Ἀγγελική , 1895 - 1965

Χατζῆς, Ἀντώνιος Χ.

Χατζηφώτης, Ἰωάννης Μ. , 1944 - 2006

Χατζιδάκης, Μιχαὴλ Ι.

Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν. , 1848 - 1941

Χατζιμιχάλη, Ἀγγελική

Χατζίνης, Γιάννης , 1900 - 1975

Χατζόπουλος, Κωνσταντῖνος , 1868 - 1920

Χατζοπούλου, Λίτσα

Χιδίρογλου, Παῦλος

Χουρμούζιος, Αἰμίλιος , 1904 - 1973

Χουσιάδας, Λάμπρος

Χρηστοβασίλης, Χρῆστος , 1885

Χρηστομάνος, Α. Κ.

Χρήστου, Χρύσανθος

Χριστοδούλου, Δημήτρης

Χριστοφιλόπουλος, Ἀναστάσιος Π.

Χριστόφορος, ὁ Σωνντάγιος

Χρυσάφης, Ἰωάννης Ε. , 1873 - 1932

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).