Λαζανᾶς, Βασίλειος Ι.

Λαμέρας, Λάζαρος

Λαμπελέτ, Γεώργιος

Λαμπίδης, Χάρης

Λαμπρίδη, Ἕλλη , 1898 - 1970

Λαμπρολέσβιος, Βασίλειος Δ. , 1908 - 1989

Λαμπρόπουλος, Ἀλέξανδρος

Λάμπρος, Σπυρίδων Π. , 1851 - 1919

Λάμψας, Δημήτριος Ι.

Λανίτης, Νικόλαος Κλ. , 1872 - 1958

Λαούρδας, Βασίλειος

Λαπαθιώτης, Ναπολέων , 1888 - 1844

Λάππας, Τάκης

Λάσκαρις, Ἰανός , 1445 - 1534

Λάσκαρις, Κωνσταντῖνος , 1434 - 1501

Λάσκαρις, Μιχαὴλ Θ. , 1903 - 1965

Λάσκαρις, Νικ. Ι.

Λεγουβέ, Ἐρνέστος

Λεκατσᾶς, Παναγῆς , 1911 - 1970

Λελέκος, Στ.

Λεμπέσης, Εὐάγγελος

Λευκαδίτης, Χρίστος

Λευκοπαρίδης, Ξενοφῶν , 1898

Λέφας, Χρῆστος

Λιακατᾶς, Λουκᾶς Ι.

Λιβαδαρᾶς, Νικόλαος Α.

Λιούγκιος, Ἐδουάρδου

Λογοθέτης, Κωνσταντῖνος Ι. , 1883 - 1975

Λοϊζίδης, Σάββας , 1903 - 1982

Λούβαρι, Εἰρήνη Ν.

Λούβαρις, Νικόλαος Ι. , 1887 - 1961

Λουκάτος, Δημήτρης Σ. , 1908 - 2003

Λουκάτος, Σπυρίδων Δ.

Λυκογιάννης, Θ.

Λυκομῆτρος, Κωνσταντῖνος

Λυμπέρης, Νικόλαος Γ.

Λῶλος, Κίμων

Λώρης, Ἀντρέας

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).